Wettelijke informatie

Deze Frijters Automotive-website wordt u, de gebruiker (“Gebruiker”) aangeboden op voorwaarde dat u de hierin vermelde voorwaarden en kennisgevingen aanvaardt zonder enige wijziging. Het staat Frijters  Automotive vrij om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud of de vormgeving van deze website te wijzigen of de beschikbaarheid van deze website stop te zetten. Uw toegang tot deze website en het gebruik ervan gelden als aanvaarding van al deze voorwaarden.

Gebruik van de website. De Gebruiker gaat ermee akkoord deze website te gebruiken zoals toegestaan door de toepasselijke lokale, staats- en federale wetten. Daarnaast gaat de Gebruiker ermee akkoord om:

  1. Niet opzettelijk en niet zonder toestemming het computersysteem, het netwerk, de software, het programma, de documentatie of de gegevens in deze website, behorende tot Frijters Automotive of tot een andere gebruiker, te wijzigen, beschadigen of vernietigen;
  2. Deze website niet te gebruiken om bij wet verboden zaken of activiteiten te verrichten of proberen te verrichten noch aan te sporen tot de uitvoering van een bij wet verboden activiteit. Elke handeling van de Gebruiker die ertoe leidt dat de toegang tot deze website onmogelijk is voor andere gebruikers of Frijters Automotive, wordt beschouwd als ongeoorloofd gebruik.

Controle van het gebruik

Door dit systeem te gebruiken aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk te allen tijde te kunnen worden gecontroleerd door de beheerder van de website. De Gebruiker wordt er tevens van verwittigd dat systeembeheerders aan de bevoegde wetshandhavingsambtenaren bewijs mogen leveren van mogelijke criminele activiteit vastgesteld tijdens zulke controle. Als de Gebruiker deze controle niet aanvaardt, moet hij het systeem onmiddellijk verlaten.

Verklaring van afstand

Frijters Automotive heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website zo recent, correct en duidelijk mogelijk is. Niettemin is het mogelijk dat de vermelde informatie fouten bevat. Frijters Automotive wijst, in het bijzonder maar zonder beperking tot een deel van deze Overeenkomst, alle verantwoordelijkheid af voor onwillekeurige fouten en de nauwkeurigheid van nieuws, financiële informatie, gegevens of andere informatie die eventueel wordt vermeld op de Frijters Automotive-websites. Nieuws, financiële informatie, gegevens en informatie aanwezig op de Frijters Automotive-servers is door het Frijters Automotive personeel samengesteld op basis van uiteenlopende bronnen en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. Frijters Automotive garandeert of beweert niets met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, gepastheid, volgorde, of gelegenheid van de inhoud van deze website.

Links naar websites van derden

Frijters Automotive-websites kunnen nu of in de toekomst links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Websites waarnaar wordt verwezen via de Frijters Automotive-website staan niet onder de controle van Frijters Automotive. Frijters Automotive is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie, mededelingen of materiaal op zulke websites, of op de websites waarnaar wordt verwezen in de links zelf. Frijters Automotive heeft niet de bedoeling om via links naar de websites van derden uiting te geven aan enige aanbeveling of goedkeuring van de links of de producten en/of diensten die door deze links worden gepromoot en geeft deze links enkel met het oog op het gebruiksgemak van de Gebruiker. Voor elke website van een derde gelden eigen regels betreffende de geschiktheid van informatie voor openbare raadpleging. De Gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele links en verwijzingen van derden.

Intellectuele eigendom

De Gebruiker bevestigt dat deze Frijters Automotive-website intellectuele eigendom bevat die beschermd wordt door de wetgeving inzake handelsmerken, handelsgeheimen en/of auteursrechten. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen enkel deel van deze website met de bijhorende inhoud te gebruiken, noch te vermenigvuldigen, noch te kopiëren en te verspreiden, noch als basis te gebruiken voor afgeleide werken, noch enige andere actie te ondernemen die de intellectuele eigendomsrechten van Frijters Automotive kan schenden.

Risicoaanvaarding

Door het gebruik van de Frijters Automotive-webpage voor om het even welk doel aanvaardt de Gebruiker alle risico’s verbonden met het gebruik van deze website en de afzonderlijke pagina’s ervan. Dit risico omvat, maar is niet beperkt tot, elk risico dat de computer, software of gegevens van de Gebruiker worden beschadigd door een virus, software, of een ander bestand dat eventueel wordt overgedragen of geactiveerd via een Frijters Automotive-website of door de raadpleging ervan door de Gebruiker. Frijters Automotive is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, toevallige, resulterende of bestraffende beschadigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies of inkomensverlies, voortkomende uit of op enigerlei wijze verbonden met het gebruik of verkeerd gebruik van deze website, of door eender welke informatie, gebrek aan informatie, documenten, software, diensten of ander materiaal verkregen via een Frijters Automotive-website. De Gebruiker aanvaardt ook eender welk en elk risico voortvloeiend uit het gebruik van deze website, ongeacht of dit gebaseerd is op een overeenkomst, onrechtmatige daad, burgerlijke aansprakelijkheid of overige, zelfs in het geval dat Frijters Automotive en/of een van haar werknemers, filialen, of agenten op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van beschadiging. Frijters Automotive is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige verwonding geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door haar handelingen, nalatigheden of omstandigheden buiten haar controle, waaronder het bezorgen, samenstellen, tonen of afleveren van de informatie, of voortkomende uit eender welke fouten, tekortkomingen of onnauwkeurigheid in de informatie ongeacht de oorzaak ervan, of voortvloeiend uit een beslissing of al dan niet verrichte handeling vanwege de Gebruiker vertrouwend op de verstrekte informatie of het ontbreken van informatie.

Verboden gebruik

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID MAG DE GEBRUIKER ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN OF PROBEREN VERSCHAFFEN TOT FRIJTERS AUTOMOTIVE’S COMPUTERSYSTEEM, COMPUTERNETWERK OF ENIG DEEL DAARVAN, MET HET DOEL DAARIN ENIGE FRAUDULEUZE VERRICHTING UIT TE VOEREN, DIEFSTAL TE PLEGEN, OF EEN PLAATSELIJKE, STAATS-, OF FEDERALE WET TE OVERTREDEN.

In het geval van verkeerd gebruik van de website of ongeoorloofd of verboden gebruik door de Gebruiker behoudt Frijters Automotive zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Gebruiker het gebruik van de website te ontzeggen of de Gebruiker te verbieden om deze website in de toekomst te raadplegen.

Gebruik van interactieve media

Voor zover dat deze website e-mail links, bulletinboards, discussieforums, chat rooms of andere berichten of communicatiemiddelen bevat of kan bevatten met betrekking tot Frijters Automotive en/of andere gebruikers, gaat de Gebruiker ermee akkoord om zulke forums te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Onder geen omstandigheid mag de gebruiker de wet overtreden door zulke forums te gebruiken voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, het belasteren of pesten van anderen, inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Frijters Automotive of een derde, het plaatsen of verzenden van obsceen of beledigend materiaal en het versturen van virussen, verminkte bestanden of andere programma’s die deze website of de computers van Frijters Automotive of een derde kunnen beschadigen of veranderen. Frijters Automotive behoudt zich het recht voor om voor eender welke reden om het even welke inhoud van deze website te verwijderen. De Gebruiker erkent dat materiaal dat door anderen dan Frijters Automotive of haar filialen op de website wordt geplaatst niet wordt onderschreven door Frijters Automotive en dat zulke mededelingen niet mogen worden beschouwd als geïnspecteerd of goedgekeurd door Frijters Automotive.

Schadevergoeding

De Gebruiker gaat ermee akkoord Frijters Automotive, haar functionarissen, agenten, werknemers en ander personeel onder haar controle schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, kosten, advocatenhonoraria en schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website op eender welke manier, met inbegrip van vorderingen waarbij feiten worden beweerd die indien ze waar zijn een inbreuk zouden betekenen vanwege de Gebruiker op deze bepalingen en voorwaarden.

Geen contractuele relatie

De Gebruiker erkent dat er door het gebruik van deze website generlei relatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot partnerschappen, joint venture, tewerkstelling, contractuele of agentschaprelaties ontstaat tussen de gebruiker en Frijters Automotive of een van Frijters Automotive afdelingen of werknemers.

Rechtspraak

Deze Overeenkomst wordt beoordeeld naar de wetten van de Belgische Staat. De Gebruiker aanvaardt de exclusiviteit van de rechtspraak en het rechtsgebied België, voor alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is niet geoorloofd in een rechtspraak die niet alle bepalingen van deze voorwaarden ten uitvoer brengt. De Gebruiker doet onherroepelijk afstand van enige tegenwerping die hij eventueel ooit heeft inzake de plaats van een rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst ingeleid in zulke rechtbank en neemt onherroepelijk afstand van enige claim dat zulke rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering wordt ingeleid in een ongeschikt forum en doet verder onherroepelijk afstand van het recht op tegenwerping, met betrekking tot zulke claim, rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering ingeleid in zulke rechtbank, dat zulke rechtbank geen bevoegdheid heeft over de Gebruiker.

Toepasselijke wetten

Frijters Automotive’s uitvoering van deze Overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en rechtsgang en niets in deze Overeenkomst heeft invloed op Frijters Automotive’s recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten vanwege de ordehandhaving met betrekking tot het gebruik van deze website door eender welke partij of informatie verstrekt aan of verzameld door Frijters Automotive betreffende zulk gebruik.

Overleving

Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt ingevolge de toepasselijke wet, wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling beschouwd als vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die nauw aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Frijters Automotive met betrekking tot deze website. Deze Overeenkomst vervang alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen via eender welk communicatiemiddel tussen de Gebruiker en Frijters Automotive met betrekking tot deze website.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Frijters Automotive zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
2. Ingeval van annulatie van de bestelling door de klant, is deze laatste minstens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling. Frijters Automotive zal evenwel steeds het recht hebben om een hogere schadevergoeding aan te rekenen op basis van de reeds uitgevoerde prestaties en gederfde winst, waarvan wij alsdan de bewijslast dragen.
3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Frijters Automotive niet. Vertraging op de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
4. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
5. De voertuigen aan ons toevertrouwd, worden door ons personeel bestuurd onder de gehele verantwoordelijkheid van de klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor voertuigen die toevalligerwijze zouden beschadigd worden in onze magazijnen of werkplaatsen of voor het verdwijnen van voorwerpen, goederen, enz. in het voertuig achtergelaten.
6. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.
7. Wanneer Frijters Automotive ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kon worden geëist.
8. Klachten betreffende onze facturen moeten ons toekomen per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na deze datum zijn ze niet meer aanvaardbaar.
9. Alle facturen zijn betaalbaar te Kalmthout binnen de maand na de factuurdatum, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd bedongen. Het zonder protest van de Frijters Automotive tolereren van langere betaaltermijnen zal nooit kunnen ingeroepen worden als een stilzwijgende afwijking van artikel 9.
10. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het factuurbedrag. Eveneens
is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van €25,00) als schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalbare wissels of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden aan de klant afzonderlijk aangerekend.
11. Onverminderd de toepassing van artikel 6 van de algemene verkoopsvoorwaarden vermeld op de bestelbon nieuwe voertuigen betreffende de overgang van het risico op de klant, blijven de door de verkoper geleverde
goederen de exclusieve eigendom van de verkoper tot op het ogenblik waarop de klant alle verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder de effectieve betaling van de geleverde goederen, zal hebben vervuld.
12. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Persoonsgegevens

De koper geeft zijn uitdrukkelijke toestemming om de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens te verwerken voor klantenbeheer, direct marketing, marktonderzoek en statistisch onderzoek. De Distributeur zal deze persoonsgegevens voor de bovenvermelde doeleinden ook doorgeven aan contractueel met hem voor de verwerking van de gegevens verbonden ondernemingen.
Deze gegevens zullen voor de bovenvermelde doeleinden ook doorgegeven worden aan STELLANTIS.
De koper heeft recht op inzage en eventueel correctie van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens en recht op kosteloos verzet tegen gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Hiertoe dient hij zich te wenden tot de Distributeur.
Indien u niet wil dat uw Distributeur uw gegevens voor direct marketingdoeleinden doorgeeft, kunt u dit kenbaar maken door met ons contact op te nemen.