Reservatievoorwaarden
 
ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES
 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen de consument en Frijters Automotive.
In het kader van deze bijzondere voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

– Bijzondere Voorwaarden: onderhavige voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen
– Reservatie: de consument heeft de mogelijkheid om een voertuig via de website te reserveren.
De effectieve aankoop en administratieve afhandeling gebeurt vervolgens in een fysieke showroom van Frijters Automotive te Kalmthout of Kapellen
– Consument: een gebruiker van de website die overgaat tot de reservatie van één of meerdere voertuigen / artikelen en die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
– Frijters Automotive: Frijters Automotive is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0450.789.781, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2920 KALMTHOUT, Essensteenweg 82, handel drijvende onder de handelsnaam “Frijters Automotive”. Deze is de rechtspersoon die de producten of diensten aan de consument aanbiedt
– Website: Verzameling van bij elkaar horende webpagina’s. De website is toegankelijk via de URL https://www.garagefrijters.be en wordt uitgebaat door Frijters Automotive. Via de website wordt de mogelijkheid aangeboden voertuigen te reserveren.

Deze bijzondere voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties
tussen de consument en Frijters Automotive. Wanneer de consument op de Website voertuigen
reserveert, bevestigt hij de bijzondere gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor consumenten die de website raadplegen in of buiten
België.
 
CORRECTHEID VAN GEGEVENS
Via de website verkoopt Frijters Automotive nieuwe voertuigen, demovoertuigen en tweedehands
voertuigen.
Informatie over de voertuigen, de prijsbepaling en algemene informatie over online reservaties is
onderhevig aan wijzigingen en verbeteringen. Frijters Automotive doet er alles aan om de
communicatie zo correct en transparant te laten verlopen. Mocht er ergens toch informatie onjuist,
onvolledig of verouderd zijn dan worden de nodige aanpassingen zo spoedig mogelijk doorgevoerd,
zonder de consument hiervan expliciet op de hoogte te brengen.
De vermelde technische specificaties van voertuigen en de weergegeven afbeeldingen zijn niet
bindend, doch gelden slechts bij benadering en worden louter indicatief door Frijters Automotive
meegedeeld.
Bepaalde modellen, onderdelen en accessoires kunnen licht verschillen van de werkelijke toestand.
De vermelde kleuren van voertuigen worden steeds zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, doch zijn
niet bindend en worden dan ook louter ter indicatie meegedeeld. Frijters Automotive garandeert
niet dat ieder beeldscherm van een pc, tablet of gsm de kleurschakering identiek weergeeft.
 
ONLINE RESERVATIE
Via de website kunnen consumenten voertuigen reserveren tegen betaling van een
reservatievergoeding ten bedrage van 100,00EUR en 200,00EUR.
In dat geval wordt de wagen door Frijters Automotive voor een periode van drie (3) of vijf (5)
werkdagen geblokkeerd.
Een klant kan maximaal twee (2) wagens reserveren via de website en zal per reservatie dit bedrag
dienen te betalen.
Na reservatie zal de consument door Frijters Automotive worden uitgenodigd om binnen een termijn
van twee (2) werkdagen de wagen te komen bezichtigen.
De consument heeft na bezichtiging de mogelijkheid om het voertuig aan te kopen, eventuele
accessoires toe te voegen dan wel een andere wagen bij Frijters Automotive te kopen.
Indien de klant de wagen of een andere wagen aankoopt, zal dit bekrachtigd worden door het
ondertekenen van een verkoopovereenkomst, en zal het bedrag betaald in mindering worden
gebracht van de aankoopprijs.
Indien de klant beslist geen wagen aan te kopen en dit aan Frijters Automotive laat weten, of bij
gebreke aan enige reactie binnen de 2 werkdagen na reservatie van de wagen, wordt de
reservatievergoeding vrijgegeven ten voordele van Frijters Automotive.
Alle reservaties zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties. Frijters Automotive kan niet
garanderen dat alle op de website getoonde wagens effectief beschikbaar zijn om reden dat de kans
reëel is dat meerdere klanten op hetzelfde ogenblik dezelfde wagen reserveren / aankopen.
Wanneer het voertuig niet voorradig is, zal Frijters Automotive de consument informeren en heeft
Frijters Automotive het recht om de reservatie te annuleren.
Frijters Automotive zal de consument in voorkomend geval informeren binnen de 48u na reservatie.
In voorkomend geval heeft de consument recht op restitutie van zijn reservatievergoeding, welke
door Frijters Automotive zal worden terugbetaald binnen de 30 dagen.
Frijters Automotive behoudt zich het recht voor om de reservatie te annuleren in de volgende
gevallen:
– In het geval de reservatieprijs niet wordt betaald binnen de 2 dagen na reservatie
– In het geval waarbij de consument tot 2 werkdagen na de reservatie en betaling van de
reservatieprijs onbereikbaar blijft via de door hem opgegeven contactadressen (adres, telefoon,
email,…) en Frijters Automotive aldus geen reactie kan bekomen om alles verder af te handelen
binnen nogmaals 2 werkdagen
– Bij overmacht
 
PRIJS EN BETALING
Indien de consument gekozen heeft voor een betaling via overschrijving, dan krijgt deze meteen ook
de betalingsgegevens doorgestuurd van de betaalpartner Mollie.
Indien de Consument de betaling al gedaan heeft, dan krijgt deze hiervan een bevestigingsmail.
Alle prijzen in de Website zijn inclusief btw. De munteenheid is steeds EUR. Verkeersbelasting,
belasting op in verkeerstelling, kost op een financiering, extra accessoires en alle vormen van
verzekeringen zijn niet in de prijs inbegrepen.
In geval van een technische fout betreffende de voorstelling van de prijs, zal Frijters Automotive
slechts gebonden zijn indien de voorgestelde prijs redelijk verwacht kon worden voor het
betreffende voertuig. De consument zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd.
 
GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Frijters Automotive is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang
tot de Website, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken of
schade in de meest ruime zin van het woord die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de
Website.
 
TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGELING DER GESCHILLEN
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere
overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van
overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere
overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien
een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen uitdrukkelijk
akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de
bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen toebehoren.
 
CONTACT
Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de koper mailen naar
info@garagefrijters.be (van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 18u00) of contact nemen via
www.garagefrijters.be